ای توپی پوزیشنر koso


این سری برای قرار دادن بروی کنترل ولو با عملگر پنوماتیک است. سیگنال ورودی 4 تا

20mA DC با فشار هوا تغییر می کند. موقعیت دقیق از طریق بازبینی موقعیت از شیر کنترلی

پنوماتیک بدست می آید.

مدل:EPA800 سینگل اکشنEPC800 دبل اکشنEPB800 برای اکچویتور 5200LAسیگنال ورودی / خصوصیات: 4to 20, 4 to 12, 12 to 20 mA DC / Linearمنبع هوا:140 تا 700 kpaخطی بودن / هیسترزیس:برای مدل EPA800 :+/-1.0% / 0.5%برای مدلEPC800:+/-1.5% / 0.8%سطح پاسخ / تکرارپذیری : 0.1% / 0.2%مصرف هوا برای مدل:EPA800خروجی (50%)

5Nl/min. at Sup. 140 KPaEPC800 خروجی 15Nl/min. at Sup. 400 KPa [gauge]حداکثر ظرفیت : 400Nl/min. at Sup. 400 KPa [gauge]محفظه:نوع مقاوم در برابر هوا، نوع ضد انفجاراتصال سیم برق هوایی / الکتریکی : Rc. 1/4 / G1/2دمای محیط : -20 تا 80 دجه سانتی گراد