رگلاتور پایلوت دار فیشر مدل ۱۶۱


رگلاتور 161 فیشر عمدتا در برنامه هایی که سیال گاز طبیعی، هوا و یا دیگر گازهای غیر

خورنده است استفاده می شود. برای برنامه هایی که افت فشار در آن بالاست، با استفاده از

پایلوت مانیتور نوع 161AYM یا 161EBM دقت رگلاتور را افزایش می دهد.

نوع 161AYWیک رگلاتور پایلوت دار کنترل مستقیم با تخلیه سریع و پوشش دیافراگمی

1/2 NPT برای اتصال خط کنترل است.

وقتی برای کاربردهایی که افت فشلر بالاست استفاده می شود دقت رگلاتور افزایش می یابد.

موجود در چندین نوع پیکربندی مانیتورینگ و غیر مانیتورینگ

رگلاتور فیشر ،ویژگی های ررگلاتور فیشر ،انواع رگلاتور فیشر

نگهداری آسان