سامسون الکتروپنوماتیک پوزیشنر ۱-۳۷۳۰


تک منظوره و دو منظوره برای نصب بر روی کنترل ولوهای پنوماتیک. کالیبره خودکار، آداپته

اتوماتیک با شیر و اکچوئیتر

پوزیشنر موقعیت تعیین شده برای پیستون شیر را (متغیر کنترلی X) با سیگنال ورودی ( متغیر

کنترلی W) تضمین می کند.

پوزیشنر سیگنالی ورودی دریافت شده از سیستم کنترلی را با موقعیت و زاویه شیر مقایسه

میکند و در نهایت یک سیگنال فشار در خروجی تولید می کنند. ( متغیر خروجی y).

پوزیشنر الکتروپنوماتیک سامسون نوع 1-3730 از سری پوزیشنرهای سامسون است که بین

ولو و اکچوئیتر نصب می شود. در ادامه به بررسی ویژگی های این محصول می پردازیم.

پوزیشنر تجهیزی است که بر روی اکچوئیتر نصب می شود و با کاهش فشار در موقعیت های

اضطراری تا به کاربر اطمینان دهد شیر در موقعیت صحیح قرار گرفته است.

اگر پوزیشنر در یک سیستم نباشد، سیگنال کنترلی مستقیما به اکچوئیتر می رود. اما با نصب

پوزیشنر سیگنال کنترلی در ابتدا وارد پوزیشنر می شود.

پوزیشنر دقت کنترلر را بالا می برد، همچنین موجب افزایش سرعت پاسخ گویی و دقت

اکچوئیتر می شود.

هدف اصلی از نصب اکچوئیتر اطمینان از موقعیت درست شیر در سیستم است. همچنین

پوزیشنر باعث بهبود اصطکاک سیستم و مشکلاتی مانند حرکت غیر خطی و خطاهای سیستم

می شود.

ویژگی های فنی پوزیشنر 1-3730 سامسوننقطه تنظیم 4-20 میلی آمپر

حرکت 3.75 تا 200 میلی متر

زاویه 24 تا 100 درجهکاربردهای پوزیشنر 1-3730 سامسونسیستم جدا سازی هوا

سیستم حذف گاز آمین

سیستم نگه داری گاز طبیعی

نصب بر روی انواع شیرهای کنترلیانواع پوزیشنردر مجموع سه نوع پوزیشنر داریم:پوزیشنر پنوماتیک:این پوزیشنر سیگنال پنوماتیک (هوا) را از کنترلر دریافت کرده و سیگنال پنوماتیک برای اکچوئیتر ارسال می کند.انالوگ یا الکترو-پوزیشنر:در این نوع سیگنال ورودی از نوع الکتریکی است.پوزیشنر دیجیتال یا هوشمند:ورودی این نوع پوزیشنرها نیز الکتریکی است اما نوع آن دیجیتال است نه آنالوگ.