سوئیچ اختلاف فشار هانیول DPS


فواید:

نقطه جابجایی راحت و قابل تنظیم با مقیاس Pascal

جهت ورودی کانال PG 11 را می توان در 120 درجه چرخانید

فقط یک پیچ برای پوشش پایه مورد نیاز است

متوسط فشار قابل اندازه گیری

گازهای هوا، غیر قابل اشتعال

سوئیچ اختلاف فشار چیست؟سوئیچ اختلاف فشار یک مدل خاص وسیله اندازه گیری فشار است که یک کنتالکت الکتریکی را با رسیدن فشار فرآیند به مقدار خاصی باز یا بسته می کند. این تجهیز به صورت گسترده ای در صنایع برای کنترل خودکار و نظارت بر مایعات تحت فشار استفاده می شوند.پرشر سوئیچ ممکن است با افزایش یا افت فشار، کنتاکت را قطع و وصل کند. در این تجهیز فشار اندازه گیری شده به سوئیچ منتقل می شود و کنتاکت قطع و وصل می شود.

کاربرد پرشر سوئیچ در صنایع

مانیتور اکسیژن در بیمارستان ها و تجهیزات پزشکی

آلارم در تجهیزات تنفسی

تجهیزات نمونه برداری

تجهیزات نوشیدنی

سیستم های تصفیه