سوئیچ فشار ویکا


پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار، سوئیچ کنترل فشار می باشد و برای تنطیم فشار مخازن یا

جلوگیری از افزایش فشار در محیط های تحت فشار در صنعت کاربرد دارند.پرشر سوئیج یا

کنترلر فشار دارای یک کنتاکت الکتریکی می باشد و با رسیدن فشار به مقدار تعیین شده،

کنتاکت فعال می شود و یک سیگنال الکتریکی ارسال می شود و سوئیچ قطع می گردد،

همچنین ممکن است سوئیچ های فشار به گونه ای طراحی شوند که در صورت افزایش و یا

کاهش فشار سیستم را قطع و یا وصل کنند. پرشرسوئیچ در برقراری ایمنی و کنترل در سیستم

های تحت فشار نقش مهمی را ایفا می کنند، همچنین پرشرسوئیچ ها با توجه به کاربری،

فشار کاری و سیال دارای انواع مختلفی می باشند.

سنسور فشار (المان فشار) در پرشر سوئیجدر پرشر سوئیچ ها از سنسورهای فشار مختلفی استفاده می شود و با توجه به سنسور به کاررفته در پرشرسوئیچ رنج فشاری و دقت اندازه گیری پرشر سوئیچ متغییر می باشد.

انواع پرشر سوئیچ براساس المان اندازه گیریپرشرسوئیج بردونی

پرشرسوئیچ دیافراگمی

پرشرسوئیچ پیستونی

پرشرسوئیچ تفاضلی یا دیفرانسیل

پرشرسوئیچ حالت جامد یا پرشرسوئیچ سالید استیت

پرشر سوئیج پیستون – دیافراگمی

پرشرسوئیچ بیلوزدار

پرشرسوئیچ کپسولی