لول دیسپلیسر ماسونیلان ۱۲۸۰۰


کنترل کننده های سطح پنوماتیکی مایعات سری 12000 ماسونیلان بر اساس اندازه گیری

متغیرهای جابجایی استوار است و اصل کنترل تعادل انحراف را به کار می گیرد. آنها سال ها

تجربه طولانی مدت ماسونیلان در حل کردن مشکلات کنترل سطح مایعات را در بردارند. آنها

کنترل صحیح و قابل اعتماد، به اضافه سهولت غیرمعمول تطبیق و سرویس کردن را فراهم

می کنند.

در این رنج ماسونیلان ، یا به اصطلاح مدل های “دور برد” یا “لوله گشتاور” کنترل کننده

سطح ،متداولاً به عنوان مدل “جابجایی” طبقه بندی شده است. در حقیقت ، این تخصیص

همچنین برای کنترلر های مدل توپی شناور به کار می رود، از اینرو شناور مورد استفاده برای

اندازه گیری سطح ، وزن خود را در مایعی که در آن شناور است جایگزین می کند. وجه

تمایزشان این است که کنترل کننده های توپی شناور مدل های جابجایی-پایدار هستند و گونه

های لوله گشتاور مدل های جابجایی-متغیر هستند.

تمام دستگاه های کنترل سطح مایعات رده12000به وسیله اصل ” Archimedes” عمل

می کنند؛ وقتی بدنه کمی یا کاملاً در هر مایعی غوطه ور می شود برابر با وزن مایع جابجا

شده ، وزن از دست می دهد. دستگاه از یک دیسپلیسر الحاقی به یک لوله گشتاور مونتاژ شده

استفاده می کند . که یک وسیله ای برای انتقال حرکت ساده و صحیح را از دیسپلیسر به

مکانیزم کنترل فراهم می کند.

دیسپلیسر همیشه سنگین تر از مایع جابجا شده در غوطه وری کامل است. اگرچه

دیسپلیسر در با تغییرات سطح بالا یا پایین می رود ، حرکت آن اساساً کمتر از حرکت سطح

حقیقی است. اختلاف در حرکت بین دیسپلیسر و سطح مایع وابسته به سطح مقطع عرضی

دیسپلیسر ، وزن مخصوص مایع و سختی لوله گشتاور است. محدوده های سطح به وسیله

اختلاف سطح مقطع عرضی و طول دیسپلیسر از چند اینچ تا چندین فوت می تواند باشد.

کنترل کننده های سطح پنوماتیکی مایعات سری 12000 ماسونیلان بر اساس اندازه گیری متغیرهای جابجایی استوار است و اصل کنترل تعادل انحراف را به کار می گیرد. آنها سال ها تجربه طولانی مدت ماسونیلان در حل کردن مشکلات کنترل سطح مایعات را در بردارند. آنها کنترل صحیح و قابل اعتماد، به اضافه سهولت غیرمعمول تطبیق و سرویس کردن را فراهم می کنند.در این رنجماسونیلان ، یا به اصطلاح مدل های “دور برد” یا “لوله گشتاور” کنترل کننده سطح ،متداولاً به عنوان مدل “جابجایی” طبقه بندی شده است. در حقیقت ، این تخصیص همچنین برای کنترلر های مدل توپی شناور به کار می رود، از اینرو شناور مورد استفاده برای اندازه گیری سطح ،وزن خود را در مایعی که در آن شناور است جایگزین می کند. وجه تمایزشان این است که کنترل کننده های توپی شناور مدل های جابجایی-پایدار هستند و گونه های لوله گشتاور مدل های جابجایی-متغیر هستند.تمام دستگاه های کنترل سطح مایعات رده12000به وسیله اصل ” Archimedes” عمل می کنند؛ وقتی بدنه کمی یا کاملاً در هر مایعی غوطه ور می شود برابر با وزن مایع جابجا شده ، وزن از دست می دهد. دستگاه از یک دیسپلیسر الحاقی به یک لوله گشتاور مونتاژ شده استفاده می کند . که یک وسیله ای برای انتقال حرکت ساده و صحیح را از دیسپلیسر به مکانیزم کنترل فراهم می کند.