لول گیج مغناطیسی عیوض تکنیک


خارج از محفظه یک نشانگر است که مجهز به یک لوله شیشه ای خلا می باشد که حاوی یک

نوار مغناطیسی دو طرفه دو رنگ است.

در پاسخ به حرکت سطح ، شناور مطابق با آن حرکت می کند و نوار مغناطیسی را مجبور کرده

که بچرخد و تغییر رنگ دهد.

سطح واقعی مایع از نقطه مربوطه روی مقیاس اندازه گیری نشان داده شده یا خوانده

می شود.

این دستگاه بر اساس قوانین شناوری و مغناطیسی مرتبط به قانون جذب و دفع قطب های هم نام و غیر هم نام آهنربا طراحی می شوند. بدنه استوانه ای شکل این محصول بر روی مخازن نصب می شود. مایع داخل مخزن توسط نازل پایینی استوانه وارد استوانه می شود. درون لوله استوانه یک توپی آهنربا دار وجود دارد که با ورود سیال به داخل استوانه آن را شناور می سازد. روبروی هم قرار گرفتن آهنربا ها باعث چرخش و تغییر رنگ فلپ ها می گردد. در نتیجه سطح مایع درون مخزن نشان داده می شود.