لیمیت سوئیچ باکس YTC مدل YT-870


لیمیت سوئیچ باکس YTC مدل YT-87 پوزیشنر ولو را در نقطه خاصی مانیتور

می کند

طراحی شده برای درجه انفجارEx db IIC T6و Ex tb IIIC T85’C و ناحیه های 1 و 2

ویژگی ها

ایندیکیتور موقعیت بصری

تنظیم آسان موقعیت دوربین

8 اتصال پورت انتهایی

ورودی دو کاناله

سازگار با اکچویتورهای چرخشی

قیمت اقتصادی و طول عمر طولانی محصول.

کاربردهای لیمیت سوئیچلیمیت سوئیچ ها اغلب برای شمارش اقلام یا مواد مورد استفاده قرار می گیرند تا هنگامی که به یک محدودیتی رسیده شود ، سوئیچ بسته می شود یا باز می شود.این شرایط اغلب در کاربردهای صنعتی مانند خطوط مونتاژ وجود دارد.به عنوان مثال وقتی لیمیت سوئیچ در قطعه خاصی از تجهیزات تشخیص می دهد که تعدادی از اجزای از پیش تعیین شده به یک محصول اضافه شده است ، سوئیچ محرک را حرکت می دهد که به نوبه خود قطعه تجهیزات را دور می کند و محصول به ایستگاه بعدی می رود.لیمیت سوئیچ ها همچنین می توانند به عنوان قفل ایمنی برای جلوگیری از حرکت قطعات بیشتر هنگام دستیابی به یک نقطه خاص مورد استفاده قرار گیرند.یک مثال خوب از این مورد یک درب اتوماتیک گاراژ است.بدون یک لیمیت سوئیچ که در را هنگامی که به ریل انتهایی می رسد ، متوقف کند درب به سمت پایین حرکت می کند و در نهایت به زمین برخورد کرده و باعث آسیب جدی می گردد.لیمیت سوئیچ ها همچنین می توانند به عنوان بخشی از یک سیستم کنترل بزرگ تر مورد استفاده قرار گیرند.وقتی به یک حد مشخصی می رسد ، محرک می تواند یک دستگاه را برای جلوگیری از سوء عملکرد یا شرایط اضطراری غیر فعال یا فعال کند.انواع لیمیت سوئیچ هالیمیت سوئیچ ها در انواعی از اندازه ها و شکل ها هستند ، از اندازه یک قرص نان تا آنهایی که بسیار کوچک بوده و ممکن برای دیدن مکانی که سیم ها متصل می شوند ، یک ذره بین داشته باشند.بسیاری از لیمیت سوئیچ ها اتصالات ساده ای هستند که به همان صورتی که یک سوئیچ لامپ را در خانه روشن می کنید ، عمل می کنند.دیگر انواع لیمیت سوئیچ ها ، سوئیچ های مجاورت نوری یا سوئیچ های مجاورت مغناطیسی نامیده می شوند.سوئیچ های مجاورت نوری از دو جزء مختلف استفاده می کنند.یک جزء ، یک پرتو نور مادون قرمز را به یک گیرنده که در فاصله دور مستقر شده می زند.درست مانند ریموت تلویزیون که کانال را تغییر می دهد.اگر این پرتو نور شکسته شود ، لیمیت سوئیچ های مجاورت نوری یک مدار را برای تغییر نیروی برق فعال یا غیر فعال می کنند.یک لیمیت سوئیچ مجاورت مغناطیسی یک دستگاه منحصر به فردی است که حین نزدیک شدن به یک قطعه فلز ، روشن یا خاموش می شود.صرف نظر از انواع یا اندازه لیمیت سوئیچ ها ، این دستگاه ها فقط می توانند یک کار فعال سازی یا غیر فعال سازی را انجام دهند.ویژگی ها و مزایای لیمیت سوئیچ هاتقریبا می تواند در هر محیط صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

از لحاظ دقت و تکرار پذیری بسیار دقیق است.

انرژی الکتریکی کمی مصرف می کند.

می تواند بارهای چندگانه را کنترل کند.محدودیت های لیمیت سوئیچ هاعموما به تجهیزاتی که در سرعت های نسبتا کم کار می کنند ، محدود می شود.

باید با هدف تماس مستقیم داشته باشد.

قطعات مکانیکی متحرک از بین می روند.