ولوم بوستر ytc


فشار هوا را به میزان ۱: ۱ تامین می کند.

کنترل بای پس ( BY-pass ) ایمنی شیر کنترل را افزایش می دهد.

پاسخ به تغییرات جزئی در سیگنال ورودی ، که باعث افزایش دقت خروجی فشار هوا به

اکچویتور می شود.

گرد و غبار موجود در هوا را فیلتر می کند.

نسبت فشار: ۱: ۱ سیگنال: خروجی

محدوده دما:-۲۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد (-۴ درجه فارنهایت تا ۱۵۸ درجه فارنهایت)

-۲۰ تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد (-۴ درجه فارنهایت تا ۲۴۸ درجه فارنهایت)

-40 ° C تا 70 ° C (-40 ° F تا 158 ° F)

ولوم بوستر YTC در شیر کنترل پنوماتیک استفاده می شود که سیگنال خروجی پوزیشنر و فشار هوا ورودی اکچویتور را برای کاهش پاسخ و تنظیم زمان دریافت می کند.