کنترل ولو ماسونیلان مدل ۴۱۰۰۰


کنترل ولو با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک

سیستم کنترل فرایندی تنظیم می کند، شیر کنترل دارای یک شیر است که به یک مکانیزم

محرکه actuator که توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متصل است .این تغییر بر

مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میشود. شیر کنترل نقش مهم و اساسی در

یک صنعت فرایندی ایفا نموده و قسمت زیادی از هزینه ها ی خرید قطعات و دستگاهها در

صنایع مربوط به شیر کنترل و سیستم های جانبی آن است.

قسمت های تشکیل دهنده کنترل ولو ماسونیلان :Body: بدنه شیر اصلی ترین قسمتی از شیر است که تحت فشار می باشد. این قسمت شامل اتصالاتو مسیر جریان میباشد. این قسمت همچنین محل لازم برای نشیمنگاه و بندآور Seat) و.) Plug را فراهم میآوردBonnet: ساقه قسمتی از شیر است که میله شیر(Stem) در آن حرکت می کند و به عنوان یک هدایت کننده (Guidd)برای میله شیر می باشد. ساقه شیر همچنین در برگیرند ه جعبه آ ببندها می باشد. ساقه می تواند یکپارچه، پیچی یا فلنجی باشد.Actuator :محرک یکی از قسمتهای اساسی و مهم در شیرهای کنترل می باشد. کار آن اعمال نیرو وفشار به میله شیر و حرکت آن جهت تغییر وضعیت عضو مسدود کننده م یباشد. با حرکت عضو مسدودکننده جریان سیال تنظیم و یا قطع و وصل می گردد. محرکها دارای انواع مختلفی می باشند.Power Unit : قسمتی از محرک که انرژی سیال یا الکتریک یا مکانیک را به حرکت میله شیر تبدیل می نمایدPneumatic : وسیله ای که انرژی یک سیال تراک مپذیر معمولا هوا را به حرکت تبدیل م یکند.Electric : وسیله ای که انرژی الکتریکی را به حرکت تبدیل مینماید.کاربرد کنترل ولو Masoneilan : کنترل ولو Masoneilan برروی کنترل خطوط انتقال مواد غذایی ، نفت ، بخار ، آب ، شیمیایی و دارویی مورداستفاده قرار می گیرد.