گیج فشار کوبولد مدلMAN-T


این گیج فشار کوبلد برای اندازه گیری همزمان فشار بخار و دمای بخار مربوطه استفاده

می شود. این گیج ها می تواند با تا 3 مقیاس دما برای استفاده با عامل های خنک سازی

گوناگون ساخته شود. آنها می توانند برای متداول ترین مواد معدنی و خنک کننده های آلی

ارائه شود.همچنین پایداریمتریال گیج فشارباید لحاظ شود. همه گیج های فشار مطابق با

دستورالعمل های عمومی بین المللی است و به استانداردها و همچنین الزامات خاص برنامه

توجه دارد. آنها نتیجه هفتاد سال تجربه کوبولد در ساخت گیج های فشار است.

محفظه: 63 mm, 80 mm, 100 mmاتصال : G ¼, 7/16-20 UNFمتریال : فولاد ، فولاد ضد زنگ سیاه رنگاتصال: برنجی، فولاد ضد زنگمحدوده اندازه گیری: -1 … +9 بار … -1 … +40 بارمقیاس: فشار و دماگزینهپر کردن محلولحفاظت پیرامون محدوده، اتصالاتطراحی محفظه خاصاصول اندازه گیریاندازه گیری فشار مکانیکی از یک اصل عنصر اندازه گیری الاستیک استفاده می کند که وقتی تحت فشار است یک انحراف قابل تجدید ، دقیقاً تعریف شده را به وجود می آورد . اعمال حرکت این را به یک حرکت چرخشی عقربه تبدیل می کند.فشار در عنصر اندازه گیری می تواند در صفحه شماره گیر خوانده شود.مقیاس دمانسبت مستقیمی بین فشار و دما وجود دارد. به همین علت است که گیج های فشار می توانند با یک معیار سنجش دوبل برای فشار اندازه گیری و دمای محاسبه شده مجهز شود. مقیاس دما بر روی جداول بخار عامل های خنک کننده اشباع شده با فشار مرجع 1013.25 میلی بار پایه ریزی شده است. آنها فقط برای عوامل خنک کننده خالص در مقیاس معین معتبر هستند. از آنجایی که در عمل عوامل خنک کننده به ندرت از نظر شیمیایی خالص هستند، و چون فشار سیستم معمولاً از فشار مرجع منشعب می شود، فقط یک دمای تقریبی می تواند نشان داده شود. این معمولاً در عمل کاملاً کافی است.محفظهقطرهای محفظه زیر موجود هستند:63, 80, 100 mm.جنس محفظه فولاد یا فولاد ضد زنگ مشکی است.نصباین دستگاه می تواند در قسمت نحویل یا قسمت داخلی نصب شود.گیج ها معمولاً مستقیماً درون اتصالات رزوه ای کاربر نصب می شوند. برای ادغام درون یا بیرون کنترل پنل ها گزینه هایی با یک جلوی نمایه نصب یا عقب یا یک حلقه جلو مثلثی با براکت نصب وجود دارد.اتصالگیج ها برای استفاده با عامل های خنک کننده آلی استاندارد با یک اتصال 7/16-20 UNF برنجی عرضه می شود. کانکتورهای فولادی ضد زنگ با اتصالات رزوه ای G ¼ یا G ½ برای استفاده با عامل های خنک کننده غیر آلی در دسترس هستند.محدوده اندازه گیریمحدوده های اندازه گیری که در داده های فنی دکر شده نشان می دهد کهبیشترین مقادیر استفاده شده است. یک ویژگی خاص ویژه گیج های فشار خنک کننده این است که معیار سنجش ترکیبی از میزان فشار و دماست. مقیاس استاندارد را با “بار” و “°C” نشان می دهند. همینطور امکان آن است که مقیاس های دیگری برای دما در واحد °F یا برای فشار در واحد kPa/Mpa یا PSI داشته باشیم.مایع محرکگیج های فشار پر شده از مایع در مکان هایی با بارهای دینامیکی متناوبزیاد، ارتعاشات و پالس های قوی استفاده می شود. پر کردن قابلیت آسان خوانش را از طریق حرکت اشاره گر دائمی حتی در هنگام بارگذاری شدید و ارتعاش سنگین فراهم می کند. اثر روانکاری گلیسیرین همچنین فرسودگی را به حداقل می رساند. گلیسیرین همیشه به عنوان اصل موضوع استفاده می شود.